Vedtægter for Skjoldbjerg-Almstok hus og beboerforening.

Vedtægter for Skjoldbjerg-Almstok hus og beboerforening.

§1 Foreningens navn er ” Skjoldbjerg-Almstok kulturhus”


§2 Foreningens formål er drive ejendommen, matr. nr. 1ap Moltkenberg Vorbasse, beliggende Skjoldbjergvej 52, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse, som folkelig og kulturelt samlingssted, fortrinsvis for personer hjemhørende i Skjoldbjerg kirkedistrikt, samt varetage omkringliggende hustandes interesser overfor kommunale og andre myndigheder, ved tilkendegivelse om behov, ønsker og standpunkter fremsat såvel via folkevalgte repræsentanter som direkte overfor den relevante myndighed og at virke til styrkelse af områdets fællesskab, befordret ved såvel selskabelige og oplysende arrangementer som praktiske foranstaltninger.


§3 Som medlem af foreningen kan enhver optages, som er bosiddende i Skjoldbjerg, Almstok og omkringliggende husstande eller som på anden måde har en særlig tilknytning til området.


§4 Foreningens ledes af en bestyrelse bestående af minimum 8 medlemmer, der vælges for en 2 årig periode af generalforsamlingen, samtidig vælges to suppleanter ligeledes for to år, i ulige årstal afgår 4 bestyrelsesmedlemmer, i lige årstal afgår ligeledes 4 medlemmer, genvalg kan finde sted. Den valgte bestyrelse afholder snarest efter generalforsamlingen et møde hvor man konstituere sig med en formand og en sekretær – 2 underudvalg med hver deres næstformand, en kasserer og et menigt medlem. Næstformændene skal side forskudt af formanden, og ligeledes skal sekretæren. Dette skal man sikre ved konstitueringen. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er det formandens stemme der er afgørende.


§5 Bestyrelsesmøde afholdes minimum 2 gange om året, eller når formanden eller to af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, og alt skal føres til protokol/referat.


§6 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indvarslingen sker ved opslag på synlige steder eller ved bekendtgørelse i mindst en lokal avis, men mindst 1 uges varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal ske med samme varsel, og på samme måde kan foranstaltes af bestyrelsen, når mindst 3 medlemmer forlanger det, eller når mindst 10 menige mellemmer af foreningen skriftligt overfor bestyrelsen har stillet krav herom, I begge tilfælde af generalforsamling skal indkaldelsen indeholde dagsorden, som er følgende.


  1. Valg af dirigent,
  2. formandens beretning – godkendelse heraf,
  3. kasserens beretning – godkendelse heraf,
  4. valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter,
  5. valg af revisor samt suppleant,
  6. indkommende forslag,
  7. eventuelt.

§7 Såfremt der er i perioden mellem generalforsamlingerne er indtrådt en suppleant i stedet for et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, færdiggør den indtrådte suppleant den udtrædende medlems valgperiode.


§8 Som beslutningsdygtig anses den generalforsamling, der er behørigt indvarslet uanset antal fremmødte.


§9 Kasserens regnskab skal forinden forelæggelse for generalforsamlingen være gennemgået af revisorerne. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest to dage før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten afgør ethvert spørgsmål om vedtægternes fortolkning. Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger. Kassereren fører ”kassebog” over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab med resultatopgørelse og status. Regnskabet revideres af 2 på hvert års generalforsamling valgte revisorer, hvoraf mindst 1 skal være valgt udenfor bestyrelsens kreds. Regnskabsåret hedder 01.01 til 31.12.


§10 Revisorerne vælges for to år således at en afgår hvert andet år, genvalg kan ske. Suppleant vælges for et år.


§11 Foreningen er undergivet tilsyn fra Billund kommune, der kan fordre foreningen opløst og ejendomsretten tilbageført til sig, såfremt foreningen ikke drives efter sit formål, ikke drives forsvarligt, ikke overholder det med kommunen aftalte vedligeholdelsesreglement på ejendommen, eller dersom foreningen i øvrigt væsentligt misligholder de forpligtelser, som ligger til grund for kommunens overdragelse til foreningen af ejendommen. Evt. uenighed mellem foreningen og kommunen om foreningens opløsning i medfør af nærværende bestemmelse, afgøres bindende for parterne af en i dette øjemed nedsat voldgiftsret. Hver part udpeger sin voldgiftsmand. Voldgiftsmændene udpeger i foreningen en opmand, der skal være jurist. For voldgiftssagen gælder i øvrigt reglerne i lov 181 af 24. maj 1972 om voldgift.


§12 Foreningens opløsning forestås af 2 generalforsamlingsvalgte og af Billund kommune godkendte likvidatorer.


§13 Såfremt husets forenings ophører med sit formål og/eller opløses, skal dens formue tilfalde Billund kommune, der skal anvende formuen til folkelige og kulturelle formål i Skjoldbjerg kirkedistrikt.


§14 Kultur foreningens opløsning skal vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 8 dages mellemrum. Der skal samtidig tages bestemmelse om formuens anvendelse eller gælds afvikling.


§15 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.


§16 Ændringer af vedtægter vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


Del siden